CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) có chức năng tổ chức sản xuất, kinh doanh quảng cáo và dịch vụ tạo nguồn thu cho Đài THVN; quản lý kinh doanh, khai thác, trao đổi các chương trình truyền hình thuộc bản quyền của Đài THVN và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác theo quy định.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các chiến lược, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ của đơn vị trình Tổng Giám đốc quyết định.
2. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, dài hạn của đơn vị trình Tổng Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
3. Tổ chức sản xuất, biên tập, giám sát, nghiệm thu các sản phẩm quảng cáo và các dịch vụ truyền hình khác cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các chương trình truyền hình theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
5. Quản lý và khai thác bản quyền, trao đổi các chương trình truyền hình theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
6. Kinh doanh, khai thác giá trị gia tăng chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh chương trình, các nền tảng số của Đài và các nền tảng số khác theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
7. Thực hiện hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu thông qua tổ chức sự kiện, hoạt động truyền thông quảng bá, quan hệ công chúng theo quy định của pháp luật và của Đài THVN. 
8. Giao dịch, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng về lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ truyền hình, các lĩnh vực kinh doanh thương mại khác với khách hàng theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Giám đốc về nội dung nhiệm vụ được giao.
9. Thực hiện việc liên doanh, liên kết, hợp tác trong lĩnh vực được phân công khi được Tổng Giám đốc giao theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
10. Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị phù hợp với Quy chế làm việc của Đài THVN.
11. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức và người lao động thuộc đơn vị.
12. Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm theo phân cấp về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Đài THVN
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức 
Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình có Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc không quá 03 Phó Giám đốc. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình có con dấu và tài khoản, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình gồm:
1. Phòng Kinh doanh quảng cáo.
2. Phòng Kinh doanh hợp tác sản xuất chương trình.
3. Phòng Kinh doanh bản quyền.
4. Phòng Kết nối quảng cáo và dịch vụ.
5. Phòng Nghiên cứu thị trường.
6. Phòng Đầu tư và Phát triển thương hiệu.
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
8. Phòng Tổ chức - Hành chính.
9. Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình, có con dấu và tài khoản để hoạt động.
Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ quy định nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trên.
Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1075/QĐ-THVN ngày 20/11/2020 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.